درباره خانه بهداشت بابان یاور

   
نام روستای اصلی:
   بابان یاور
          
آدرس:   کرمانشاه ،کوزران،  روستای بابان یاور
            
کد پستی:   6768115799
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  -
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  میرعزیزجدید ، میرعزیز قدیم ، بوربور