درباره خانه بهداشت چگینی سفلی

   
نام روستای اصلی:
   چگینی سفلی
          
آدرس:   کرمانشاه ،کوزران،  روستای چگینی سفلی
            
کد پستی:   
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  -
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  چگینی علیا ، چقاکبودعلیا ، چقا کبود سفلی