درباره خانه بهداشت چقاگنوژ

   
نام روستای اصلی:
   چقاگنوژ
          
آدرس:   کرمانشاه ،کوزران،  روستای چقاگنوژ
            
کد پستی:   
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  -
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  رحیم آباد علیا ،رحیم آباد سفلی ، ارزه مکرمی ، ارزه محمد خان کاکیها ،ده نمام ، ده باغ