درباره خانه بهداشت گلودره

   
نام روستای اصلی:
   گلودره
          
آدرس:   کرمانشاه ،کوزران،  روستای گلودره
            
کد پستی:   
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  -
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  گاول ، قلعه گلینه سفلی ، قلعه گلینه علیا ، قلعه گلینه منفرد  ، چقا رضا