درباره خانه بهداشت قباق تپه

   
نام روستای اصلی:
   قباق تپه
          
آدرس:   کرمانشاه ،کوزران،  روستای قباق تپه
            
کد پستی:   6785179145
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  -
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:   قلیج خانی ، تپه له له ، خالوان ،مریوانی کاکیها ، بابا ها ، چلبی