درباره خانه بهداشت قلعه سلیمان خان

   
نام روستای اصلی:
   قلعه سلیمان خان
             
آدرس:   کرمانشاه ،کوزران،  روستای قلعه سلیمان خان
            
کد پستی:   
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  -
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  پل هواس ، نظرگاه ، نوروز آباد ، ونه رنگینه