درباره خانه بهداشت هفت آشیان

    
نام روستای اصلی:
   هفت آشیان
          
آدرس:   کرمانشاه ،کوزران،  روستای هفت آشیان
            
کد پستی:   
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  -
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  گلالی ، چشمه سیاه ، شیرزادآباد ، بازیانی ، دارخور