درباره خانه بهداشت هفت چشمه

    
نام روستای اصلی:   هفت چشمه
          
آدرس:   کرمانشاه ، کوزران ،  روستای هفت چشمه
       
کد پستی:   6768193115
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  -
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:    کرکره