درباره خانه بهداشت جعفرآباد

   
نام روستای اصلی:
   جعفرآباد
          
آدرس:   کرمانشاه ،کوزران،  روستای جعفرآباد
            
کد پستی:   
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  -
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  فخری آباد ، شرفوند ، چقا الهی ، ده اعظم ، حسین آباد