درباره خانه بهداشت خورنه سفلی

   
نام روستای اصلی:
   خورنه سفلی
          
آدرس:   کرمانشاه ،کوزران،  روستای خورنه سفلی
            
کد پستی:   
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  -
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  سربرجدید ، باکلائی ، ده میراحمد