درباره خانه بهداشت نیلاوره سفلی

   
نام روستای اصلی:
   نیلاوره سفلی
          
آدرس:   کرمانشاه ،کوزران،  روستای نیلاوره سفلی
            
کد پستی:   --
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  -
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  نیلاوره علیا