درباره خانه بهداشت رشیدعلی

   
نام روستای اصلی:
   رشیدعلی
          
آدرس:   کرمانشاه ،کوزران،  روستای رشیدعلی
            
کد پستی:   
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  -
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  دارگل سیدسلیم ، دارگل سید حسن ، دارگل طیمز ، صوفیوند ، علی آباد (گل بانو) ، چشمه سفید آقابیگی ، گل دره علیا ، گل دره سفلی ، میرگه قلعه قاضی ، چشمه سفید شاهمراد ، چشمه سفیدصفر