درباره خانه بهداشت سالارآباد

   
نام روستای اصلی:   سالارآباد
          
آدرس:   کرمانشاه ،کوزران،  روستای سالارآباد
       
کد پستی:   6719899766
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  -
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  کورپه ، سبزعلی خان ، کره آل ، دکنعان ، سایه وند