درباره خانه بهداشت شیخ مصطفی

   
نام روستای اصلی:
   شیخ مصطفی
          
آدرس:   کرمانشاه ،کوزران،  روستای شیخ مصطفی
            
کد پستی:   
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  -
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  بندار ، عباس آباد ، مله بیگلر ، سید صیفور ، علی حسن علیا ، علی حسن سفلی ، درویش بگه