درباره خانه های بهداشت تابعه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی مهدیه(دره دراز)

این مرکز بهداشتی درمانی هیچ خانه بهداشتی ندارد