درباره خانه بهداشت چالابه علیا


نام روستای اصلی:   چالابه علیا
   
آدرس:   جاده کرمانشاه _ اسلام آباد غرب ،  ماهیدشت ، روستای چالابه علیا
      
کد پستی:   -----
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  خزل ، عالیبر  ، لعل آباد سید صادق