درباره خانه بهداشت چقاکلبعلی


نام روستای اصلی:   چقاکلبعلی
         
آدرس:   جاده کرمانشاه _ اسلام آباد غرب ،  ماهیدشت ، روستای چقاکلبعلی
         
کد پستی:   6719148341
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:   چهار زبر سفلی ، چقا صفر ، میرک ، چقا بهار ، بان لرینی