درباره خانه بهداشت پتی آباد


نام روستای اصلی:   پتی آباد
   
آدرس:   جاده کرمانشاه _ اسلام آباد غرب ،  ماهیدشت ، روستای پتی آباد
      
کد پستی:   6719199169
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  دوچقا ، جوره ، چقا زرد ، سه چقا ، عباس آباد ، سه چقا سید محمد