درباره خانه بهداشت سامره علیا

 

سامره علیا


نام روستای اصلی:   سامره علیا
   
آدرس:   جاده کرمانشاه _ اسلام آباد غرب ،  ماهیدشت ، روستای سامره علیا
      
کد پستی:   6713175117
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   ندارد
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  سامره سفلی ، بلمانه علیا ، بلمانه سفلی ، قلندر لکی