درباره خانه بهداشت دیزگران

    
نام روستای اصلی:   دیزگران
      
آدرس:   کرمانشاه ، بخش بیلوار ،  روستای دیزگران
       
کد پستی:   6739173111
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  -
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  هنیاندر ، علی آباد (خران) ، قلعه لان