درباره خانه بهداشت کمشور

   
نام روستای اصلی:   کمشور
      
آدرس:   کرمانشاه ، بخش بیلوار ،  روستای کمشور
       
کد پستی:   6739165146
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  -
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  کولان ،قزل