درباره خانه بهداشت ضمیمه مرزبانی

   
نام روستای اصلی:   مرزبانی
         
آدرس:   کرمانشاه ، منطقه بیله وار ،  روستای مرزبانی
       
کد پستی:   6739161399
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  -
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  کهریز ، تمله ،  هوکر