درباره خانه بهداشت میانرود

   
نام روستای اصلی:   میانرود
      
آدرس:   کرمانشاه ، بخش بیلوار ،  روستای میانرود
       
کد پستی:   6739157141
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  -
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  جبارآباد سفلی ، جبارآبادعلیا ، باقر آباد ، زین الدین