درباره خانه بهداشت سماق

   
نام روستای اصلی:   سماق
      
آدرس:   کرمانشاه ، بخش بیلوار ،  روستای سماق
       
کد پستی:   6739168116
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  -
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  هورتکه