درباره خانه بهداشت بیجانه

   خانه بهداشت بیجانه
نام روستای اصلی:   بیجانه
     
آدرس:  کرمانشاه   ،  روستای بیجانه
   
کد پستی:   6744133371
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  4335042-  0832
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  حصار سفید