درباره خانه بهداشت ده پهن

     خانه بهداشت ده پهن
نام روستای اصلی:   ده پهن
  
آدرس:  کرمانشاه   ،  روستای ده پهن
   
کد پستی:   6744116439
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  4334473-  0832
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:   ---