درباره خانه بهداشت گاکیه

      خانه بهداشت روستایی گاکیه
نام روستای اصلی:   گاکیه
  
آدرس:   کرمانشاه  ،  روستای گاکیه
   
کد پستی:   
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  32582261-  083
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  باغ فلک ، توبره ریز