درباره خانه بهداشت سیاه بیدعلیا

   
نام روستای اصلی:   سیاه بیدعلیا
  
آدرس:  کرمانشاه ،  روستای سیاه بیدعلیا
   
کد پستی:   6744139117
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  ---
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:   ----