درباره خانه بهداشت سیاه بیدسفلی

   
نام روستای اصلی:   سیاه بیدسفلی
  
آدرس:   کرمانشاه   ،  روستای سیاه بیدسفلی
        
کد پستی:   6744138455
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  2582026-  0832
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت: