درباره خانه بهداشت ضمیمه نوکان

   
نام روستای اصلی:   نوکان
  
آدرس:  کرمانشاه  ، روستای نوکان ، جنب درمانگاه نوکان   
      
کد پستی:   6744197753
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  4315800-  0832
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  ----