درباره خانه بهداشت گندآباد


 نام روستای اصلی:   گندآباد
  
آدرس :
  کرمانشاه ، جاده سنندج  ، منطقه بیلوار ، روستای گندآباد

شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :    ندارد
 
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  دوآب ،ساز ،روح اله