درباره خانه بهداشت کالیان وسطی


 نام روستای اصلی:   کالیان
  
آدرس :
  کرمانشاه ، جاده سنندج  ، منطقه بیلوار ، روستای کالیان

شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :    ندارد
 
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  کالیان سفلی ، کالیان علیا ،کالیان وسطی ،سراب حسن ، وزمله