درباره خانه بهداشت زامله


 نام روستای اصلی:   زامله
  
آدرس :
  کرمانشاه ، جاده سنندج  ، منطقه بیلوار ، روستای زامله

شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :    ندارد
 
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  سر زامله