درباره خانه بهداشت فرامان

   
نام روستای اصلی:   فرامان
         
آدرس:   کرمانشاه ، دهستان درود فرامان ،  روستای فرامان
       
کد پستی:   6744113116
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  -
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت: گله جار ، نیم دانگی ، استد آباد  ،  علی اکبر