درباره خانه بهداشت قمشه

   
نام روستای اصلی:  قمشه
      
آدرس:   کرمانشاه ، دهستان درود فرامان ،  روستای قمشه
          
کد پستی:   67441511999
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  -
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  بزگدار سفلی ،  بزگدار علیا ، قلعه قباد