درباره خانه بهداشت کاورلوان

  
نام روستای اصلی:  کاورلوان
      
آدرس:   کرمانشاه ، دهستان درود فرامان ،  روستای کاورلوان
       
کد پستی:   6744167164
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  -
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  خلخال ، پایروند ،برآفتاب