درباره خانه بهداشت گاو پنام

   
نام روستای اصلی:   گاو پنام
     
آدرس:  کرمانشاه  ،جاده بیستون ،  روستای گاو پنام
   
کد پستی:   6744174187
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  --
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  حاجی آباد ، ده کبود