درباره خانه بهداشت کرانی سفلی

   
نام روستای اصلی:   کرانی سفلی
      
آدرس:   کرمانشاه ، دهستان درود فرامان ،  روستای کرانی سفلی
       
کد پستی:   6744156166
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  -
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  کرانی علیا ، میرزاکوسه