درباره خانه بهداشت ضمیمه رحیم آباد

      
نام روستای اصلی:   رحیم آباد
          
آدرس:   کرمانشاه ، جاده بیستون،  روستای رحیم آباد
       
کد پستی:   6744159973
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  -
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  سرارودعلیا ، سرارود سفلی