درباره خانه بهداشت سه چک

    
نام روستای اصلی:   سه چک
          
آدرس:   کرمانشاه ، جاده بیستون ،  روستای سه چک
       
کد پستی:   6744158333
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  -
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  چالابه