درباره خانه بهداشت سلیمانیه

    
نام روستای اصلی:   سلیمانیه
          
آدرس:   کرمانشاه ، دهستان درود فرامان ،  روستای سلیمانیه
       
کد پستی:   6737115849
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  -
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  تپه شعبان