درباره خانه بهداشت شاه ملکی

  
نام روستای اصلی:   شاه ملکی
  
آدرس:  کرمانشاه ، دهستان درود فرامان ،  روستای شاه ملکی
        
کد پستی:   6744178197
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  --
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  زنگی چقا