درباره خانه بهداشت چقابلک شهلائی

  
نام روستای اصلی:   چقابلک شهلائی
  
آدرس:  شهرستان کرمانشاه ، بخش ماهیدشت  روستای چقابلک شهلائی
   
کد پستی:   6719137147
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  --
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  چقابلک محمد زمان، چقابلک علیرضا ، چقابلک کوچک