درباره خانه بهداشت قلعه داراب خان

   
نام روستای اصلی:   قلعه داراب خان
  
آدرس:  شهرستان کرمانشاه ، بخش ماهیدشت ،   روستای قلعه داراب خان
        
کد پستی:   6719883537
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  --
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:   شرفه  ، کله سواری ، سرتپه