درباره خانه بهداشت جامه شوران

    
نام روستای اصلی:   جامه شوران
  
آدرس:  کیلومتر 17 جاده کرمانشاه - اسلام آباد  ،  روستای جامه شوران
   
کد پستی:   6713185351
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  2472126  -  0832
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  سید نقی ،چالابه سفلی