درباره خانه بهداشت کنگربان سفلی

    
نام روستای اصلی:   کنگربان سفلی
  
آدرس:  شهرستان کرمانشاه ، بخش ماهیدشت ، روستای کنگربان سفلی
   
کد پستی:   6719184178
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  --
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  نامیوند علیا ، نامیوند سفلی ، کنگربان علیا،کنگربان وسطی ، تازه آباد ، چقا حسین