درباره خانه بهداشت قمشه تپه

   
نام روستای اصلی:   قمشه تپه
  
آدرس:  شهرستان کرمانشاه ، بخش ماهیدشت ، جاده کوزران، روستای قمشه تپه
   
کد پستی:   6713181197
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  2442037  -  0832   
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:   قمشه بابا کرمخان ،قمشه سید قاسم