درباره خانه بهداشت ضمیمه سیدیعقوب

    
نام روستای اصلی:   سیدیعقوب
  
آدرس:  شهرستان کرمانشاه ، بخش ماهیدشت ، جاده کوزران، روستای سیدیعقوب
   
کد پستی:   6713113357
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  --
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  قمشه لرزنگنه