درباره خانه بهداشت سیمینه علیا

   
نام روستای اصلی:   سیمینه علیا
  
آدرس:  شهرستان کرمانشاه ، بخش ماهیدشت ، روستای سیمینه علیا   
کد پستی:   6719131188
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :  --
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:   درکه ملا علی کرم ، سیمینه سفلی ، یلوه علیا ، یلوه سفلی