درباره خانه بهداشت سیاه کمر

   
نام روستای اصلی:
   سیاه کمر
          
آدرس:   جاده کرمانشاه - کوزران ،  روستای سیاه کمر
            
کد پستی:   6717191179
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   2352278    - 0831
   
اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:   باباجان ، دوستوند